Quan hệ cổ đông

Chi tiết - Quan hệ cổ đông

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Quan hệ cổ đông

Trang chủ|Quan hệ cổ đông

SCROLL DOWN

Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Nghị quyết HĐQT Thông Nội dung chương trình và Dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Background