Giỏ hàng

Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BỘ HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 GỒM CÓ:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Xem chi tiết tại đây)
- Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Xem chi tiết tại đây)
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình thông qua trích lập các Quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Xem chi tiết tại đây)
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
- Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Xem chi tiết tại đây)
- Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 06/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Ngọc Minh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2021.

THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG