Giỏ hàng
Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Dự thảo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land CBTT Ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần BV Land Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần BV Land Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần BV Land Nghị quyết thông qua nội dung đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Sở giao dịch Nghị quyết thông qua việc mượn và thế chấp các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa của Công ty CP SXTMDV Đồng Nai - Donatraco để bổ sung tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Nghị quyết HĐQT về việc bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT Công bố thay đổi người nội bộ công ty Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bản công bố thông tin về công ty đại chúng