Giỏ hàng

Công văn xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210115_31.2021.tb.bvl_xin_y_kien_cd_2021_da148e3d82a14978b88cb873c058dfe9.pdf