Giỏ hàng

Dự thảo tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210406_08.2021.ttr.hdqt-bvl_sua_doi_dieu_le_a6676fe2d7d8437b813c3dd00e641aea.pdf