Giỏ hàng

Dự thảo tờ trình thông qua trích lập các Quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210406_05.2021.ttr.hdqt-bvl_pa_phan_phoi_loi_nhuan_2020_2429c90bc1ee488c985a371adc5b750e.pdf