Giỏ hàng

Dự thảo tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210406_02.2021.ttr.cthdqt-bvl.kh_va_ct_hop_dhdcd_2021_c5d7f97f592a4df281a52715591db52e.pdf