Giỏ hàng

Dự thảo tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210406_03.2021.ttr.hdqt-bvl_pa_thu_lao_hdqt__bks_2021_3a80ebcd44764717880a8d29ddcdcbde.pdf