Giỏ hàng

Dự thảo tờ trình phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210406_07.2021.ttr.hdqt-bvl_ty_le_so_huu_nc_ngoai_tren_vdl_97daedb9b3074e339fe66aaf028c7a63.pdf