Giỏ hàng

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/cong_bo_thong_tin_hop_dhdcd_thuong_nien_2021_ky_so_b7ddbba4a1874aa9bb6c914c7ded46c0.pdf