Giỏ hàng

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210326_thong_bao_chot_dscd_tham_du_phien_hop_dhdcd_thuong_nien_2021_494821fe05544f1abd054b082d4cfba8.pdf