Giỏ hàng

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ĐHCĐ bất thường năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210615_phieu_xin_y_kien_cd_bang_van_ban_2021_fcf572a065ed4b609d06f480547d70e4.pdf