Giỏ hàng

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 29/06/2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210629_cv_cbtt_kem_bbkp_va_nq_dhdcd_bat_thuong_2021_ac24150867344487a6b6dd7cd08d066a.pdf