Giỏ hàng

Nghị quyết thông qua việc mượn và thế chấp các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa của Công ty CP SXTMDV Đồng Nai - Donatraco để bổ sung tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch

https://file.hstatic.net/200000152893/file/20210521_bvl_cbtt_nghi_quyet_hdqt_so_15.2021_ky_so_950c042114ab4f9cb09c8342f1a639cc.pdf