Giỏ hàng

Nghị quyết thông qua nội dung đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Sở giao dịch

https://file.hstatic.net/200000152893/file/26.05.2021_bvl_cbtt_nq_hdqt_thong_qua_de_nghi_cap_tin_dung_ky_so_6b0f36d08f5b4c89b473f1bf9ccb945d.pdf