Giỏ hàng

Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/10519_cbtt_nq_hdqt_thong_qua_ngay_dkcc_va_noi_dung_xin_y_kien_cd_ky_so_627b2f60ddd845da9e84af4371fa4a57.pdf