Giỏ hàng

Nghị quyết HĐQT về việc bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT

https://file.hstatic.net/200000152893/file/20210428_bvl_cbtt_bau_pho_chu_tich_hdqt-upweb_ky_so_cf8c919a4d57437588683b37593e0472.pdf