Giỏ hàng

Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210515_bvl_cbtt_tl_xin_y_kien_cd_2021_7774cd94ae12401694cd18b4596ac631.pdf